EN

“We need saints without cassocks, without veils. We need saints with jeans and tennis shoes. We need saints that go to the movies that listen to music, that hang out with their friends.”

(Pope Francis)

 

When we think of saints, we mostly think of gloomy, sad-faced, and contemplative-looking church frescoes. Throughout history, saints have sacrificed their lives for a very important and noble cause, for God, for truth, for their homeland, and for other people. Are there exceptions? Nowadays, who could live fair all her/his life, always to lead by example, so that s/he is not driven by material issues and her/his own interests? Who are the ones that can make the world a better place? Can all expectations be met at once. Should one meet all expectations at once?

Many believe that we live in an accelerated, soulless, material modern age that creates new and attractive role models that we can look up to and easily identify with.

Are they all saints?

 

“We need saints, saints for the 21st century with a spirituality appropriate to our new time. We need saints to live in the world, to sanctify the world and to not be afraid of living in the world by their presence in it. We need saints that drink Coca-Cola, that eat hot dogs, that surf the internet and that listen to their iPods. We need saints … that are not afraid or embarrassed to eat a pizza or drink a beer with their friends. We need saints who love the movies, dance, sports, theatre. We need saints that are open sociable normal happy companions. We need saints who are in this world and who know how to enjoy the best in this world without being callous or mundane.”

(Quote from Pope Francis speech, World Youth Day, Rio de Janeiro, 2013)

 


 

HU

„Szükségünk van reverenda és fátyol nélküli szentekre. Szükségünk van farmeros és tornacipős szentekre. Szükségünk van szentekre, akik moziba mennek, zenét hallgatnak, és barátaikkal sétálnak.”

(Ferenc pápa)

 

Amikor szentekre gondolunk, legtöbbször komor, bús arcú és merengő tekintetű templomi freskókra asszociálunk. A történelem folyamán a szentek egy nagyon fontos és nemes célért áldozták életüket, Istenért, az igazságért, a hazáért és más emberekért. Vannak kivételek? Manapság ki az, aki képes egész életében tisztességesen élni, mindig példamutatóan cselekedni, úgy, hogy ne az anyagiak és ne a saját érdekei vezéreljék? Kik azok, akik jobbá tehetik a világot? Meg lehet felelni minden elvárásnak egyszerre? Meg kell felelni minden elvárásnak egyszerre?

Sokan úgy vélik, hogy egy felgyorsult, lelketlen, materiális modern korban élünk, mely új és vonzó példaképeket teremt, akikre felnézhetünk és akikkel könnyen azonosulni tudunk.

Ők mind szentek?

 

„Szükségünk van korszerű szentekre, XXI. századi szentekre, akik erre korszakra alkotják meg a lelkiségüket. Szükségünk van a világban élő szentekre, akik nem félnek a világban élni. Szükségünk van kólát és hot-dogot fogyasztó, internetező és iPodot használó szentekre. Szükségünk van olyan szentekre, akik nem szégyellnek a hétvégén sört inni vagy pizzát enni a barátaikkal. Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik a mozit, a színházat, a zenét, a táncot, a sportot. Szükségünk van társaságot kedvelő szentekre, akik nyitottak, normálisak, barátságosak, vidámak és jó barátok. Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak el…”

(Idézet Ferenc pápa beszédéből, Rio de Janeiro, Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó, 2013)

ALL SAINTS
Francis / Ferenc

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Saint Francis of Assisi is the founder of the Franciscan Order, the patron saint of animals, merchants, and nature, and a significant advocate of the concept of brotherhood. He had a deep, intimate, and trusting connection with nature. According to some sources, he not only understood the language of animals but also engaged in conversations with them."

"Assisi Szent Ferenc a ferences rend megalapítója, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje, a testvériség gondolatának egyik jelentős kiterjesztője. Teljesen közvetlen, bizalmas és bensőséges kapcsolatban állt a természettel. Egyes források szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük."

 

 

 

ALL SAINTS
Sebastian / Sebestyén

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Saint Sebastian, who is revered as a martyr, is among the most popular saints. Sebastian was an officer in the Roman imperial guard, who sought to lead his fellow soldiers to the faith and encouraged imprisoned Christians. Eventually, he was sentenced to death at a young age due to his Christian faith. His execution was carried out by his fellow soldiers: he was tied to a stake in an open field and shot to death with arrows."

"A vértanúként tisztelt Sebestyén a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Sebestyén a római császári gárda tisztje volt, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül fiatalon halálra ítélték keresztény hite miatt. Kivégzését katonatársai követték el, kint a szabad mezőn karóhoz kötözték, majd halálra nyilazták."

 

 

 

ALL SAINTS
Valentine / Bálint

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Saint Valentine, the patron saint of lovers, was known from the beginning for his sympathy towards lovers and his acts of service on their behalf. He secretly performed marriage ceremonies for couples, even among soldiers. In Anglo-Saxon countries, his feast day on February 14th became widely celebrated as Valentine's Day, a secular holiday dedicated to love, starting in the late 20th century. In Hungary, it became known and popular as Valentine's Day from the 1990s onwards."

"Szent Bálint a szerelmesek védőszentje. Kezdetektől fogva ismert volt a szerelmesek iránti rokonszenve és az értük végzett tettek sora, titokban eskette meg a szerelmes párokat, még a katonákat is. Az angolszász országokban ünnepnapján, február 14-én tartott Valentine's Day a 20. század végétől világszerte elterjedt világi szerelmes-ünnepként. Magyarországon mint Valentin-nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. "

 

 

 

ALL SAINTS
John / János

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"John the Baptist, one of the earliest Christian saints, was a Jewish preacher and prophet. According to records, John the Baptist was killed in the splendid palace of King Herod. As a young girl, Salome enchanted the Israeli king with her dance, and in return, she was granted the head of John the Baptist."

"Keresztelő Szent János, a legkorábbi keresztény szentek egyike, zsidó prédikátor és próféta. A feljegyzések szerint Keresztelő Jánost Heródes király pompás palotájában ölték meg. Salomé fiatal lányként bűvölte el táncával az izraeli királyt, amelyért cserébe Keresztelő Szent János fejét kapta meg."

 

 

 

ALL SAINTS
Bartholomew / Bertalan

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Saint Bartholomew, one of the twelve apostles, is regarded as an exorcist in Christian tradition. According to apocryphal writings and accounts in the Golden Legend, Bartholomew first preached the Gospel in Italy and then in Armenia. In the latter place, he became a martyr for Christ: according to tradition, he suffered martyrdom by being skinned alive and then beheaded."

"Szent Bertalan a tizenkét apostol egyike. akit a keresztény hagyomány ördögűzőként tart számon. Apokrif iratok és az Arany Legenda tudósítása szerint Bertalan előbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Az utóbbi helyen lett Krisztus vértanúja: a hagyomány szerint elevenen megnyúzva szenvedett vértanúhalált, majd lefejezték."

 

 

 

ALL SAINTS
Peter / Péter

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Peter the Apostle, or Saint Peter, is one of Jesus' twelve apostles and is considered by Catholics as the first leader of the early Church. Catholic tradition regards him as the first Pope of Rome. Jesus entrusted the keys of the Kingdom of Heaven to Peter. These keys symbolize the path to salvation and represent the power to forgive and share God's word."

"Péter apostol vagy Szent Péter Jézus tizenkét apostolának egyike és a katolikusok szerint a korai egyház első vezetője. A katolikus hagyomány Róma első pápájaként tartja számon. Jézus Isten országának kulcsai Péternek adta át. A kulcsok az üdvösség útját jelentik, azt a hatalmat képviselik, hogy megbocsássanak és megosszák Isten szavát."

 

 

 

ALL SAINTS
Vitus / Vitus

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Saint Vitus (also known as Vid) is a young early Christian martyr and one of the Fourteen Holy Helpers, known as the protector of youthful purity. As a helper saint, he is invoked against various illnesses, including Saint Vitus' Dance, a condition characterized by rapid, involuntary movements of the face and body. It is believed that he became the patron saint of dancers, actors, and comedians due to the cultic circular dances associated with his veneration."

"Szent Vitus (másként Vid) ifjú ókeresztény vértanú, a tizennégy segítőszentek egyike, a fiatalkori tisztaság védelmezője. Segítőszentként számos betegségben, többek között a nyavalyatörés, közismert nevén vitustánc ellen kérték a közbenjárását. A vitustáncot egy szervi idegbaj okozta, a kórisméje szerint az arcon és a törzsben jelentkező, gyors rángások jellemzik. Vélhetőleg a kultikus körforgások miatt a táncosok, színészek és komédiások védőszentje is lett."

 

 

 

ALL SAINTS
George / György

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Saint George is the most famous military saint and Christian martyr. He is counted among the Fourteen Holy Helpers. Saint George is primarily known in the image of a knight slaying a dragon. The motif of the dragon-slayer, which has inspired poetry and iconography, became popular later in the Western tradition of the Saint George legend."

"Szent György a leghíresebb katonaszent, keresztény vértanú. A tizennégy segítőszent közé tartozik. György leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert. A sárkányölő motívum, mely elsősorban a költészetet és az ikonográfiát ihlette meg, csak később, a György-legenda nyugati hagyományában terjedt el."

 

 

 

ALL SAINTS
Luke / Lukács

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Saint Luke is one of the four Evangelists. According to Christian tradition, he is the author of the third Gospel and the Acts of the Apostles, both canonical books of the Bible. Luke was originally a physician by profession. He recognized that the Savior Himself is a physician, bringing healing to the ailing humanity through the work of salvation."

"Szent Lukács a négy evangélista egyike. A keresztény hagyomány szerint a harmadik evangélium és Az apostolok cselekedetei című kanonikus bibliai könyv írója. Lukács eredeti foglalkozását tekintve orvos volt. Lukács észrevette, hogy a Megváltó maga is orvos, aki a beteg emberiségnek meghozta a gyógyulást a megváltás művének végrehajtásával."

 

 

 

ALL SAINTS
Gabriel / Gábriel

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Archangel Gabriel or Gabriel the Archangel is perhaps the most well-known archangel in the Bible and the Quran. Gabriel appears in both the Old Testament and the New Testament. He appeared to Mary in Nazareth, delivering the angelic greeting, which announced the birth of Jesus and his future messianic mission through the Holy Spirit."

"Gábriel arkangyal vagy Gábor főangyal talán a legismertebb arkangyal a Bibliában és a Koránban.  Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Názáretben megjelent Máriánál, átadva az angyali üdvözletet, vagyis a Szentlélek révén, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását."

 

 

 

ALL SAINTS
Christopher / Kristóf

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Saint Christopher belongs to the group of saints whose existence cannot be historically proven, yet they are highly revered. He is one of the Fourteen Holy Helpers, an ancient Christian martyr. He is perhaps the most popular figure in folk religion. According to one story, Christopher carried a child on his shoulders across a swollen river, and it was revealed that he was carrying Christ himself. He became the patron saint of travelers, wanderers, and sailors, and his image is still carried by many drivers and motorcyclists today."

"Kristóf azon szentek sorába tartozik, akiknek a létezését történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis nagy tiszteletnek örvend. A tizennégy segítő szent egyike, ókori keresztény vértanú. A népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja. Az egyik történet szerint Kristóf a megáradt folyón vállain átvitt egy gyermeket, és miután az egyre nehezedő teherrel átért, kiderült, hogy Krisztust hordozta. Az utasok, vándorok, hajósok védőszentjévé vált, képét ma is sok autós és motoros hordja magával."

 

 

 

ALL SAINTS
Jerome / Jeromos

giclée print, aranyfüst, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2021

"Jerome, also known as Saint Jerome, was a theologian of the early Christian Church and one of the Four Great Latin Fathers. He translated the entire Scriptures from the original languages, which became known as the Vulgate. Jerome was prolific in the field of literature and was aided by his extensive library and numerous notes collected during his travels. He corresponded with people from all over the world, offering advice, engaging in debates, providing consolation, and writing commentaries."

"Jeromos a korai keresztény egyház teológusa, a négy egyházatya egyike. Eredeti nyelvből lefordította a Szentírás majd minden könyvét, mely a Vulgata nevet kapta.  Az irodalmi téren termékeny Jeromos segítségére volt nagy könyvtára és sok feljegyzése, melyeket utazásai során gyűjtött. Szinte az egész világgal levelezett, tanácsokat adott, vitatkozott, vigasztalt, kommentárokat írt."