EN

Nowadays, the slaughter of animals for the fur industry and cosmetic experiments is a serious problem and has significant ecological consequences. Fur is no longer a basic need, but merely a luxury item, a status symbol.

98% of the world’s fur farming is based on four species: mink, blue fox, silver fox and chinchilla. These animals are bred and killed in a cruel way to make luxurious fur coats, leather jackets, shoes, vests, collars or gloves. This use of animals does not serve human welfare, but promotes human vanity and profit.

More than fifty-million animals are killed every year in the countries of the European Union alone. These animals languish en masse in small cages. Often from their birth, long, excruciating fattening, monotonous torment, and stimulus-poor environment characterise their lives.

The portrait installations of the series are made of original animal fur. They are symbolic, grotesque representations and depictions of a slaughtered group of animals used in the fur industry.

 


 

HU

Napjainkban nagyon komoly gondot okoz és jelentős ökológiai következményekkel jár az állatok lemészárlása a szőrmeipar és a kozmetikai kísérletek céljából. A szőrme már nem alapvető szükséglet, hanem pusztán luxuscikk, státusszimbólum.

A világon a prémes állattenyésztés alapját 98%-ban négy faj alkotja: nyérc, kékróka, ezüstróka és csincsilla. Ezeket az állatokat azért tenyésztik, és gyilkolják le kegyetlen módon, hogy luxus bundakabát, bőrkabát, cipő, mellény, gallér vagy kesztyű készüljön belőlük. Az állatoknak ezen felhasználása nem az emberi jólétet szolgálja, hanem az emberi hiúságot és az anyagi hasznot segíti elő.

Évente több mint ötvenmillió állatot ölnek meg csak az Európai Unió országaiban. Ezek az állatok tömegével sínylődnek talpalatnyi területeken, kis ketrecekben, hosszú, gyakran már születéstől kezdődő, gyötrelmes hizlalás, monoton kínszenvedés, ingerszegény környezet jellemzi életüket.

A sorozat eredeti állatszőrmékből készült portré installációi egy-egy, a szőrmeiparban felhasznált, lemészárolt állatcsoport szimbolikus, groteszk megjelenítései, ábrázolásai.

GIVE ME BACK MY SKIN
Serval / 
Szervál

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"The serval's main enemy is humans, who often hunt it for its fur. While it still occurs frequently in West and East Africa, it has become extinct in the South African Cape and is also facing the threat of extinction north of the Sahara."

"A szervál legfőbb ellensége az ember, aki előszeretettel vadászik rá a bundájáért. Nyugat- és Kelet-Afrikában még gyakran előfordul, de a dél-afrikai Fokföldön már kihalt, és a Szaharától északra is a kihalás fenyegeti."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Rabbit / Nyúl

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"Rabbits are the most commonly bred animals in the fur industry. Over one billion rabbits are bred annually. Rabbit fur is used for cheaper clothing, as it is lower in cost compared to fur from other animals."

"A nyulak a szőrmeiparban leggyakrabban tenyésztett állatok. Évente több mint egymilliárdot tenyésztenek. A nyúlbundát olcsóbb ruhákhoz használják, mivel a többi állatból készült szőrméhez képest alacsonyabb költségű."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Snow Leopard / Hópárduc

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"Hundreds of snow leopards are killed by poachers in Asia every year. The illegal trade in snow leopard fur, claws, and teeth has moved online to avoid legal regulation. Between 221 and 450 snow leopards have been killed illegally every year since 2008. It is estimated that only about 4,000 remain in the wild today."

"Évente több száz hópárduccal végeznek Ázsiában az orvvadászok. A hópárducok bundájának, karmainak és fogainak illegális kereskedelme az internetre költözött, hogy kikerülje a törvényi szabályozást. 2008 óta évente 221-450 hópárducot öltek le illegálisan. A becslések szerint mára mindössze nagyjából négyezer példány maradt a vadonban."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Mink / Nyérc

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"In the Netherlands, there are still 160 mink farms, resulting in the killing of six million minks annually, but this will be banned by 2024. Some countries, such as Germany, are further tightening protective measures, making it more difficult to operate illegal farms."

"Hollandiában még mindig 160 nercfarm létezik, évente hatmillió nyérc legyilkolásával, de 2024-re ezt is betiltják. Néhány ország, például Németország, tovább szigorítja a védelmi intézkedéseket, megnehezítve az illegális farmok működtetését."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Leopard / Leopárd

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"In India, there is an increasing demand for exotic medicinal products, traditionally made from various parts of tigers. However, wild tiger populations have dwindled to such an extent that illegal traders have started substituting the ingredients with leopard bones. As a result, over the past 10 years, 2,300 leopards have fallen victim to poachers."

"Indiában egyre nő az egzotikus gyógyhatású készítmények iránti kereslet, amelyekhez hagyományosan a tigris testrészeit használták fel. Tigrisből azonban már annyira kevés él vadon, hogy az illegális kereskedők elkezdték leopárdcsonttal helyettesíteni az alapanyagokat. Ennek következtében az elmúlt 10 évben 2300 leopárd esett az orvvadászok áldozatául."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Coyote / Prérifarkas

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"Coyotes are not bred on fur farms, they live in the wild in the forests of North America. They are primarily hunted for their fur, which is quite profitable. In the United States and Canada, around half a million coyotes are hunted each year. Most of them are captured using traps that hold them by the leg."

"A prérifarkasokat nem szőrmetelepeken tenyésztik, ők vadon élnek Észak-Amerika erdőiben. Főként a szőrükért vadásszák őket, mely elég nyereséges. Az USA-ban és Kanadában évente mintegy félmillió prérifarkast vadásznak le. Többségüket csapda segítségével, mely a lábuknál tartja fogva őket."

 

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Dog / Kutya

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"Approximately two million dogs are killed annually in the fur industry, with the majority of them in China. They suffer in small cages and, although illegal, they are often skinned alive. The import of dogs has been banned in the EU for 11 years, but unfortunately, this measure has not stopped the trade."

"Évente körülbelül kétmillió kutyát ölnek meg a szőrmeiparban, többségüket Kínában. Kis ketrecekben sínylődnek, és bár illegális, mégis sokszor élve nyúzzák meg őket. Az EU-ban már 11 éve tilos a kutyák importja, de sajnos ez az intézkedés sem állította meg a kereskedelmet."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Marten / Nyest

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"In a European context, Denmark is the largest fur-producing country, where mainly martens are killed, with approximately 12 million animals per year. Netherlands follows China and Denmark as the third largest marten killers, where around 5 million animals are bred and killed annually."

"Európai viszonylatban Dánia a legnagyobb szőrme előállító ország, ahol főleg nyesteket gyilkolnak, évente kb. 12 millió állatot. Hollandia pedig Kína és Dánia után a harmadik a nyestgyilkosok között, ahol évente 5 millió állatot vegetáltatnak és ölnek le."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Red Fox / Vörös róka

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"Foxes are primarily bred in Scandinavia, North America, and China. Finland also has a significant number of fox farms, where over two and a half million foxes are bred and killed annually."

"A rókákat leginkább Skandináviában, Észak-Amerikában és Kínában tenyésztik. Finnországban is különösen sok rókafarm létezik, évente több mint két és fél millió rókát tenyésztenek és ölnek meg."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Lynx / Hiúz

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"The lynx is the most hunted and killed species among the feline family. Lynx fur is highly prized and rare, making it a significant source of income for traders. Since the 1990s, the USA has become one of the major exporters of lynx fur. Europe is the primary market for fur, with Germany, Italy, and Greece among the largest buyers."

"A macskafélék közül a hiúz a legnagyobb mennyiségben vadászott és legyilkolt faj. A hiúzból készült bunda nagyon ritka, épp ezért jelentős bevételt hoz a kereskedőknek. Az 1990-es évektől kezdődően az USA lett az egyik legfontosabb hiúzszőrme-exportőr. A szőrme legfontosabb célpiaca Európa, a legnagyobb felvásárlók közé tartozik Németország, Olaszország, Görögország."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Silver Fox / Ezüstróka

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"In the world, fur farming is primarily based on four species: silver fox, blue fox, mink, and chinchilla. In the case of foxes killed on fur farms, Finland 'won' with two million victims in 2009."

"A világon a prémes állat tenyésztése 98%-ban négy fajra alapszik: ezüstróka, kékróka, nyérc és csincsilla.  A szőrmefarmokon leölt rókák esetében 2009-ben Finnország "nyert" kétmillió áldozattal."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Vicuna / Vikunya

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"In the cool plateaus of the Andes, a unique camelid species called vicuna is native. From the fur of this animal, one of the rarest and most expensive textile materials in the world is produced, the extraordinary fine vicuna wool."

"Az Andok hűvös fennsíkjain őshonos egy különleges teveféle, a vikunya. Ennek az állatnak a bundájából készül a világ egyik legritkább és legdrágább ruházati alapanyaga, a rendkívüli finomságú vikunyagyapjú."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Ocelot / Ocelot

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"The ocelot, native to South America, is about the size of a lynx but has a more graceful body and shorter legs. Due to its magnificent fur, it continues to be hunted with enthusiasm. In the 1950s, for instance, there was a year when 80,000 ocelots were killed for their fur, leading to their rapid extinction in Mexico."

"A Dél-Amerikában honos ocelot akkora, mint egy hiúz, de teste kecsesebb és a lábai rövidebbek. Csodálatos prémje miatt a mai napig előszeretettel vadásszák. Az 1950-es években például volt olyan év, amikor 80.000 ocelotot lőttek ki a bundája miatt, ezért Mexikóban rövid idő alatt ki is pusztították őket."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Sable / Coboly

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"The sable is mainly found east of the Ural Mountains, in Siberia and the northern parts of Mongolia. Due to its valuable fur, it was completely eradicated in Europe. The sable fur is the most expensive on the market: its shiny and silky coat makes it highly desirable for fur hunters, and it comes in various shades from beige to black."

"A coboly főleg az Urál hegységtől keletre, Szibériában és Mongólia északi részén fordul elő. Értékes bundája miatt Európában teljesen kiirtották. A coboly szőre a legdrágább a piacon: nem csupán fényes, selymes szőrzete teszi értékessé a prémvadászok szemében, hanem az is, hogy a bézstől a feketéig különféle színárnyalatokban is előfordul."

 

 

 

GIVE ME BACK MY SKIN
Lamb / Bárány

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2020

"The wool of adult sheep is strong and therefore well-suited for garment production. Lambs, on the other hand, are known for their soft and fine wool. Lambs are often killed between one and three days old. Moreover, since their wool is softest before birth, there are instances where the mother sheep is killed before giving birth in order to obtain the wool from the unborn lambs."

"A felnőtt juhok gyapja erős, ezért jól felhasználható ruhagyártásra. A kis juhok pedig puha, finom gyapjukról ismertek. A kis juhokat gyakran megölik egy és három napos koruk között. Sőt, mivel a gyapjuk születésük előtt a leglágyabb, van úgy, hogy szülés előtt megölik az anyajuhot, hogy a még meg nem született kis juhok gyapjához hozzájussanak."