EN

Extending the tasks and responsibilities of environmental protection beyond the Earth to the Solar System poses increasingly serious challenges to researchers. Our civilised society has already caused a severe environmental catastrophe on Earth, and since we launched the first satellite, Sputnik-1, into space in 1957, we have been constantly littering it ever since.

A total of approximately 8,800 tons of man-made structures, devices, objects of use and their pieces orbiting the Earth make up the cosmic waste. Space debris consists mainly of smaller or larger detached parts of rockets and space stations, as well as disused or damaged satellites and their pieces, but also includes tools and objects released during space walks such as cameras, tool bags, mirrors, half-pair gloves and helmets. Large objects that race at high speeds in orbit around the Earth can also be a potential hazard, as they can fall back to Earth uncontrollably at any time or drift further in the Solar System leaving their orbits. We left millions of items behind, without taking care to remove them. According to NASA, cleaning up unnecessary objects orbiting in space requires international cooperation. The development of the plans has been under way for a long time, but their implementation is very costly and time-consuming and would probably only partially solve the problem. We are slowly being surrounded by the waste glory of our society.

“As our Planet Earth has captivated the Moon,

so will other planets and moons of the Solar System captivate our space debris.”

 


 

HU

A környezetvédelem feladatainak és felelősségének kiterjesztése a Földön kívülre, a Naprendszerre, egyre komolyabb kihívások elé állítja a kutatókat. Civilizált társadalmunk már súlyos környezeti katasztrófát okozott a Földön, és azóta, hogy 1957-ben fellőttük a világűrbe az első műholdat, a Szputnyik-1-et, azóta ott is folyamatosan szemetelünk.

A Föld körül keringő, összesen megközelítőleg 8.800 tonnát kitevő, ember készítette szerkezet, eszköz, használati tárgy, illetve azok darabjai alkotják a kozmikus hulladékot. Az űrszemét főleg a rakéták és űrállomások kisebb-nagyobb levált alkatrészeiből, valamint használaton kívüli vagy elromlott műholdakból és azok darabjaiból áll, de megtalálható közöttük űrséták során elszabadult eszközök, tárgyak is mint fényképezőgép, szerszámos táska, tükör, fél pár kesztyű és sisak is. A Föld körüli pályán nagy sebességgel száguldó méretes tárgyak potenciális veszélyt is jelenthetnek, hiszen bármikor kontrollálatlanul visszazuhanhatnak a Földre, vagy elhagyva röppályájukat tovább sodródhatnak a Naprendszerben. Tárgyak millióit hagytuk fent, anélkül, hogy eltávolításukról gondoskodtunk volna. A NASA szerint az űrben keringő fölösleges tárgyak eltakarítása nemzetközi összefogást igényel. A tervek kidolgozása már rég megkezdődött, azonban igen költséges és időigényes megvalósításuk, és valószínűleg csak részben oldaná meg a problémát. Szép lassan körülvesz bennünket társadalmunk hulladékglóriája.

"Földünk, ahogy rabul ejtette a Holdat,
úgy ejti rabul űrszemetünket a Naprendszer többi bolygója és holdja."

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Io

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"Among the four Galilean moons, Io is the innermost moon of Jupiter. It was discovered by Galileo Galilei in 1610 shortly after he constructed his first telescope. It derives its name from a figure in Greek mythology, the daughter of the Argos king, who was a lover of Zeus."

"A négy Galilei-hold közül az Io a Jupiter legbelső holdja. Galileo Galilei fedezte fel 1610-ben nem sokkal azután, hogy elkészítette első távcsövét. Nevét a görög mitológia egyik alakjáról, az argoszi király lányáról kapta, aki Zeusz kedvese volt."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Titan

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"The second largest moon in the Solar System is Titan, which orbits around Saturn. It was discovered by the Dutch astronomer Christiaan Huygens on March 25, 1655. The moon is named after the group of archaic deities known as the Titans from Greek mythology."

"A Naprendszer második legnagyobb holdja a Titan, mely a Szaturnusz körül kering. 1655. március 25-én a holland csillagász, Christiaan Huygens fedezte fel. Az égitest névadója a görög mitológiából ismert archaikus istenségek csoportja, a titánok."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Hyperion

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"The largest irregularly shaped moon in the Solar System is Hyperion. It was independently discovered by American astronomers William Bond and George Bond, and English astronomer William Lassell in 1848. The shape of Saturn's moon is believed to have been formed as a result of meteor impacts, causing it to lose a portion of its mass. It is named after one of the Titans from Greek mythology."

"A Naprendszer legnagyobb szabálytalan alakú holdja a Hyperion. William Bond és George Bond amerikai csillagászok, és tőlük függetlenül William Lassell angol csillagász fedezte fel 1848-ban. A Szaturnusz holdjának alakja valószínűleg meteorbecsapódás következtében formálódott, melynek során tömege egy részét elvesztette. Nevét a görög mitológia egyik titánja után kapta."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Atlas

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"Among Saturn's moons, Atlas is the second closest. It has an irregular shape, and its mass, density, and apparent brightness are not well-known. It was discovered by American astronomer Richard John Terrile based on images sent by the Voyager 1 spacecraft in 1980. It is named after a titan from Greek mythology known for its extraordinary strength."

"A Szaturnusz holdjai közül az Atlas a második legközelebbi. Alakja szabálytalan. Tömegét, sűrűségét és látszólagos fényességét nem ismerjük. A Voyager–1 űrszonda 1980-ban küldött felvételei alapján Richard John Terrile amerikai csillagász fedezte fel. Névadója a görög mitológiában rendkívüli erővel rendelkező titán."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Europa

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"Europa is the fourth largest moon of Jupiter. Its discovery is attributed to the Italian scientist Galileo Galilei in 1610. The moon was named after Europa, a Phoenician princess in Greek mythology who was said to be loved by Zeus."

"Az Europa a Jupiter negyedik legnagyobb holdja. 1610-es felfedezését Galileo Galilei olasz tudósnak tulajdonítják. A holdat Európé föníciai hercegnő után nevezték el, akibe a görög mitológia szerint Zeusz beleszeretett."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Triton

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"Triton is one of the most distant moons in the Solar System. It was discovered by William Lassell on October 10, 1846, and it is the largest moon of Neptune. It is named after Triton, the Greek sea god and son of Poseidon."

"A Naprendszer egyik legtávolabbi holdja a Triton. A Neptunusz legnagyobb holdját William Lassell fedezte fel 1846. október 10-én. Nevét a görög tengeristenről, Poszeidón fiáról kapta."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Proteus

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"Proteus is the sixth moon of Neptune and the second largest after Triton. It was discovered by the Voyager 2 spacecraft in 1989. It is named after Proteus, the Greek sea god and son of Poseidon."

"A Proteus a Neptunusz hatodik holdja, a Triton után a második legnagyobb. A Voyager–2 űrszonda fedezte fel 1989-ben. Nevét a görög tengeristenről, Poszeidón fiáról kapta."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Prometheus

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"Prometheus is the third closest moon to Saturn. It was discovered by Stewart Collins and D. Carlson based on images taken by the Voyager 1 spacecraft in 1980. It is named after Prometheus, the most prominent member of the Titan family in Greek mythology, who stole fire from Mount Olympus and gave it to humanity."

"A Prometheus a Szaturnusz harmadik legközelebbi holdja. A Voyager–1 űrszonda felvételei alapján Stewart Collins és D. Carlson fedezte fel 1980-ban. A Prometheus nevet a titánok nemzetségének legkiválóbb tagja után kapta, aki a görög mitológia szerint ellopta az Olümposzról a tüzet, és az embereknek adta."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Pan

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"The smallest and closest orbiting moon among Saturn's moons is Pan. Its existence was already suspected in 1985 by Jeffrey N. Cuzzi and Jeffrey D, but it was finally discovered by Mark R. Showalter in 1990 based on the Voyager 2 images from 1981. It was found in a total of 11 Voyager 2 images. It is named after Pan, the Greek mythological god of shepherds, forests, and fields, who had goat-like legs, horns, and a body covered in fur."

"A Szaturnusz holdjai közül a lagkisebb és a legközelebb keringő hold a Pan. Az égitest létezését már 1985-ben megsejtette Jeffrey N. Cuzzi és Jeffrey D, de végül csak 1990-ben fedezte fel Mark R. Showalter a Voyager-2 1981-es felvételein. Összesen 11 Voyager-2 felvételen találták meg. Névadója Pán, a görög mitológiában a nyájak, erdők és mezők istene, akinek kecskelábai, kecskeszarvai voltak és testét szőr borította."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Nix

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"Nix is a moon orbiting around Pluto, which is likely an asteroid attracted to the dwarf planet's gravity. The team searching for Pluto's companions discovered it in June 2005 using the Hubble Space Telescope. The New Horizons spacecraft captured the first photograph of Nix on July 14, 2015 during its mission."

"A Nix a Pluto körül keringő hold, ami valószínűleg egy, a törpebolygó gravitációja által odavonzott aszteroida. A Pluto társait kereső csapat a Hubble űrtávcsővel fedezte fel 2005 júniusában. Fényképet először 2015. július 14-én készített róla a New Horizons küldetés űrszondája."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Styx

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"On July 11, 2012, NASA announced the discovery of another moon of Pluto using the Hubble Space Telescope. The International Astronomical Union officially named the moon Styx on July 2, 2013. Its name is derived from Greek mythology. Styx is one of the four underworld rivers, separating the realms of the living and the dead."

"2012. július 11-én a NASA újabb Pluto-hold felfedezését jelentette be a Hubble űrtávcső segítségével. A Nemzetközi Csillagászati Unió 2013. július 2-án hivatalosan is elnevezte a holdat Styxnek. Nevét a görög mitológiából kölcsönözték. A Sztüx a négy alvilági folyó egyike, az élők és holtak birodalmát elválasztó határfolyó."

 

 

 

PROTECTING THE CELESTIAL BODIES
Charon

giclée print, vegyes technika, farost
90x55x5 cm
2020

"Charon is the largest moon of Pluto. It was discovered by American astronomer James W. Christy on June 22, 1978. Originally designated as S/1978 P1, it was officially named Charon in 1985, after the gloomy ferryman of the underworld, Charon."

"Charon a Pluto legnagyobb holdja. James W. Christy amerikai csillagász fedezte fel 1978. június 22-én. Eredetileg S/1978 P1 néven regisztrálták, a Charon nevet 1985-ben kapta az alvilág mogorva révészéről, Kharónról."